در کشاورزی تخمه آفتابگردان بهترین کشت شناخته شده است

دانه های آفتابگردان مورد استفاده برای این مطالعه از دانشگاه کشاورزی پنجاب، لودیانا، پنجاب، هند جمع آوری شد تعبیر خواب تخمه آفتابگردان دانه ها به صورت دستی تمیز شدند تا تمام مواد خارجی، دانه های شکسته یا نارس حذف شوند.

جداسازی بذرها به صورت دستی برای بدست آوردن هسته انجام شد. رطوبت اولیه هر دو دانه و هسته با خشک کردن آون در دمای 1 ± 105 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت تعیین شد.

چهار سطح از رطوبت دانه و هسته آفتابگردان 10، 15، 20 و 25 درصد علاوه بر رطوبت اولیه انتخاب شد لباس چرم دخترانه نمونه‌های دانه و هسته آفتابگردان در سطوح رطوبتی مورد نظر با پاشش مقادیر از پیش محاسبه‌ شده آب مقطر تهیه و کاملاً مخلوط شده و سپس در کیسه‌های پلاستیکی جداگانه بسته شدند.

نمونه ها به مدت یک هفته در یخچال با دمای 5 درجه سانتیگراد نگهداری شدند تا توزیع رطوبت همگن ایجاد شود. قبل از شروع آزمایش، مقدار مورد نیاز نمونه را از یخچال خارج کرده و به مدت حداقل دو ساعت در دمای اتاق به حالت تعادل در آورد.

خواص دانه و هسته آفتابگردان در هر پنج سطح رطوبت به دست آمد رب انار تمامی خواص با سه تکرار انجام شد.

چگالی ظاهری، چگالی واقعی و تخلخل برای دانه در مقایسه با دانه در هر مقدار رطوبت بالاتر بود. با افزایش رطوبت از 6/7 به 25 درصد، چگالی واقعی، تخلخل و وزن هزار دانه افزایش یافت.

ضریب اصطکاک استاتیکی روی تخته سه لا برای دانه در رطوبت 25 درصد حداکثر و برای دانه روی شیشه با رطوبت 6/7 درصد کمترین مقدار بود.

زاویه استراحت برای هسته در مقایسه با بذر حداکثر بود. با افزایش رطوبت، نیروی ترک اولیه رسیدن به خاک سفت در دفینه میانگین نیروی گسیختگی و میانگین انرژی گسیختگی دانه و هسته کاهش یافت.

  • منابع:
    1. Engineering properties of sunflower seed: Effect of dehulling and moisture content
  • تبلیغات: 
  1. آیا می دانستید برای خوشرنگ شدن ترشی به آن رب گوجه اضافه می کنند!
  2. اقدام عجیب ثروتمندان بزرگ به وسیله چکش
  3. جنگنده ای که از زیر آب به پرواز در می اید
  4. راه های مدیریت سرمایه در شرایط بد اقتصادی