اثر گردو بر عروق افراد

مطالعات تجربی و بالینی نشان می دهد که n-3PUFA دریایی تشکیل اکسی لیپین های ضد التهابی و گشادکننده عروق را افزایش می دهد، اما اکسی لیپین های مشتق شده از ALA  در گردو تویسرکان کمی مطالعه شده است.

در این راستا، چالش با ALA ماکروفاژهای M1 مشتق از THP-1 باعث کاهش تولید سیتوکین ناشی از لیپوپلی ساکارید (LPS) شد.

در یک مطالعه جالب که در Caenorhabditis elegans بر روی گردو ییلاق انجام شد، قرار گرفتن همزمان با ALA و اکسی لیپین مشتق شده از آن 9S-hydroperoxy-10E,12Z,15Z-octadecatrienoic اسید باعث افزایش طول عمر کرم شد.

در میان گردو سفید مختلف آزمایش‌شده برای تأثیر بر واکنش‌پذیری عروقی در RCT، تنها گردو نشان داده است که عملکرد اندوتلیال را بهبود می‌بخشد، همانطور که در متاآنالیز اخیر نشان داده شده است.

این اثر مفید را می توان به خود ALA و/یا اکسی لیپین های مشتق شده نسبت داد، اما پلی فنل ها، منیزیم و ال-آرژنین موجود در گردو خام احتمالاً نقش دارند.

 • منابع:
  1. Beneficial effects of walnut consumption on human health
 • تبلیغات: 
  1. قاچاق پارچه توسط یک فوتبالیست معروف
  2. هال های انگوری که در مریخ میوه دادند!
  3. آیا می دانستید با اره برقی سر امیرکبیر را جدا کرده اند؟
  4. ظروف یکبار مصرفی که قابلیت گرم کردن مواد غذایی را دارند